PayEx Lärosäteskonto Tjänstevillkor

 

PayEx Lärosäteskonto, allmänna villkor, 2018-11-01

Här kan du hitta villkor för tjänsten PayEx Lärosäteskonto.

Den 1 november 2018 har vi uppdaterat våra villkor med anledning av att tjänsten upphör den 31 december 2018.

För nya kunder som registrerar sig för ett PayEx Lärosäteskonto kommer dessa villkor att gälla direkt och för befintliga kunder kommer dessa villkor bli gällande från och med den 1 december 2018. Inga nya kunder kommer kunna registrera sig för ett PayEx Lärosäteskonto efter den 31 december 2018.

Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.

1. AVTAL

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för anslutning till PayEx Lärosäteskonto (”Tjänsten”) mellan PayEx Sverige AB org.nr. 556735-5671, 621 88 Visby (”PayEx”) och konsument (”Kund”). För att få tillgång till PayEx Lärosäteskonto behöver Kund ansluta sig enligt PayEx anslutningsrutiner. Genom att ansluta sig och därmed acceptera Villkoren ingår Kund och PayEx ett avtal, (”Avtalet”), som berättigar Kund att använda PayEx Lärosäteskonto. Avtalet anses även ingått och Villkoren accepterade i samband med Kundens användning av Tjänsten. Villkoren och Avtalet gäller då vid sådan användning.

För information om ändringar i Villkoren, se punkt 16.

2. DEFINITIONER

I dessa Villkor används följande definierade termer med nedan angivna betydelser.

Debitering - Betalning för inköp med tillgodohavande på Kundens PayEx Lärosäteskonto.

Förbjudna Transaktioner – Uppräkningen nedan är exempel på Förbjudna Transaktioner och Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten:

(a) i strid med Avtalet eller Villkoren (inkl. PayEx vid var tid gällande instruktioner),

(b) i strid med lag, föreskrift, regelverk eller annat avtal än detta Avtal,

(c) för näringsverksamhet, eller

(d) på ett sätt som (i andra fall än de som framgår av punkt (a), (b)och (c)) kan uppfattas som stötande, nedsättande, kränkande, hotfullt eller trakasserande.

Handlaren - Fysisk eller juridisk person som säljer varor/tjänster/innehåll på Internet eller i fysisk butik och som är ansluten till PayEx betalsystem.

PayEx Lärosäteskonto - Konto där Kunds fordran på PayEx noteras.

Kontrollbelopp - Det belopp PayEx från tid till annan kan välja att ange som maxgräns för tillåten Debitering.

Kund - Fysisk som ingått avtal med PayEx om PayEx Lärosäteskonto.

Tjänsten – PayEx Lärosäteskonto med tilläggsfunktioner.

För definierade termer gäller, att bestämd form ska anses innefatta ordets obestämda form och vice versa, singular ska anses innefatta plural och vice versa, substantiv ska anses innefatta verb och vice versa, etc.

3. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN

Tjänsten innebär att Kunden kan utnyttja tillgodohavande på sitt PayEx Lärosäteskonto för inköp av varor/tjänster/innehåll hos Handlare som är anslutna till Tjänsten.

Varje Kund kan maximalt ha ett (1) PayEx Lärosäteskonto. Maximalt tillgodohavande som Kund kan ha på sitt PayEx Lärosäteskonto följer av PayEx vid var tid gällande beloppsbegränsning (f.n. september 2018, 10 000 SEK).

3.1 Anslutning till PayEx Lärosäteskonto

För att få ansluta sig till Tjänsten måste Kunden vara minst 18 år. Även konsumenter under 18 år kan få tillgång till Tjänsten under förutsättning att vårdnadshavare lämnar skriftligt medgivande enligt PayEx instruktioner. Aktivering av PayEx Lärosäteskonto förutsätter bl.a. att Kunden identifierar sig enligt vid var tid gällande lagkrav för identifiering (som till exempel Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) och den rutin PayEx vid var tid tillämpar. PayEx kommer vid identifiering av Kund att kontrollera Kundens identitet mot externa register. Tjänsten får inte användas för att genomföra Förbjudna Transaktioner. Kunden garanterar att han/hon inte öppnar ett PayEx Lärosäteskonto för en oidentifierad huvudmans räkning eller till förmån för tredje man.

3.2 Laddning av PayEx Lärosäteskonto

Kunden laddar PayEx Lärosäteskontot genom kortbetalning.

Inbetalt belopp finns tillgängligt för Kunden när PayEx uppdaterat Kundens PayEx Lärosäteskonto efter avisering om genomförd betalning.

Kund har inte rätt till ränta på tillgodohavande på sitt PayEx Lärosäteskonto.

3.3 Insättningsgaranti

Insatta medel omfattas av Lag (1995:1571) om insättningsgaranti. För närvarande garanteras ersättning upp till 950 000 SEK för den sammanlagda behållning Kunden har på konton hos PayEx. Garantin gäller a) när Finansinspektionen genom ett beslut funnit att en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av PayEx enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och oförmågan att betala beror på PayEx finansiella situation och inte är tillfällig eller b) vid PayEx konkurs. Garantin betalas som huvudregel ut inom 20 arbetsdagar från Finansinspektionens beslut/konkursbeslutet. Se ovan punkt 3 för maximalt kundtillgodohavande på PayEx Lärosäteskonto.

Närmare information om insättningsgarantin kan fås på Riksgäldens hemsida riksgalden.se/insattningsgarantin

4. DEBITERING AV PAYEX LÄROSÄTESKONTO

4.1 Ansvar för Debiteringar

Kund är betalningsansvarig för alla Debiteringar som uppkommer genom användning av PayEx Lärosäteskontot, jämte räntor och kostnader som påförts PayEx Lärosäteskontot med stöd av dessa Villkor.

4.2 Risken för att kreditering av PayEx Lärosäteskonto går åter

Kreditering av Kundens PayEx Lärosäteskonto innebär inte automatiskt att Kunden får motsvarande fordran på PayEx. Skulle sådan kreditering visa sig vara ogiltig, oavsett anledning, är Kunden skyldig att till PayEx återbetala hela det krediterade beloppet (inkl. eventuella avgifter). PayEx har rätt att avräkna beloppet från behållningen på Kundens PayEx Lärosäteskonto. Vad som inte kunnat avräknas kan i stället faktureras (jfr. punkt 8 nedan).

4.3 Debitering av PayEx Lärosäteskonto

Kunden godkänner Debitering av PayEx Lärosäteskontot genom att ange korrekt användarnamn eller annan identifikationsparameter som PayEx tillämpar från tid till annan.

4.4 Täckning för Debitering och reglering av underskott

Kunden ska före godkännande av Debitering försäkra sig om att ett belopp motsvarande transaktionsvärdet finns tillgängligt på PayEx Lärosäteskontot. Skulle Debitering sakna täckning på PayEx Lärosäteskontot är Kunden skyldig att omedelbart reglera underskott genom att göra en insättning på PayEx Lärosäteskontot.

4.5 Uttag från PayEx Lärosäteskontot

Kunden kan begära att medel på PayEx Lärosäteskonto helt eller delvis återbetalas till Kunden genom överföring till av Kunden angivet bankkonto.

4.6  Abonnemang

En Handlare kan på uppdrag av Kunden för Kundens räkning ombesörja Debitering av Kundens PayEx Lärosäteskonto för varor/tjänster/innehåll som Handlaren tillhandahåller Kunden inom ramen för ett abonnemangsavtal mellan Handlaren och Kunden, under förutsättning att Kunden via sitt PayEx Lärosäteskonto lämnat Handlaren sitt samtycke. Kunden är införstådd med att PayEx inte har någon skyldighet att verifiera eller bekräfta det belopp som från tid till annan Debiteras Kundens PayEx Lärosäteskonto på grund av abonnemangsavtal mellan Kunden och Handlaren. Kunden är vidare införstådd med att Debiterade belopp kan variera i storlek. Kunden kan när som helst återkalla lämnat samtycke via tillämplig funktion i PayEx Lärosäteskontot. Även om samtycke enligt denna punkt återkallas kan Kundens betalningsskyldighet enligt abonnemangsavtalet mellan Kunden och Handlaren kvarstå och Handlaren kan kräva betalning av Kunden på annat sätt än genom PayEx Lärosäteskonto.

4.7 PayEx rätt att avvisa Debitering

PayEx har rätt att på sakliga grunder avvisa av Kund godkänd Debitering, t.ex. om det finns anledning att anta att den skulle strida mot Villkoren eller Avtalet, gällande lag, författning eller annan föreskrift. PayEx ska utan oskäligt dröjsmål underrätta Kund om att Debitering avvisats.

4.8 Kontoutdrag

Varje Debitering redovisas på Kundens PayEx Lärosäteskonto. Kund som är inloggad på sitt PayEx Lärosäteskonto kan se sitt saldo.

5. SÄKERHET

5.1 Förvaring av lösenord etc.

Kunden åtar sig att välja lösenord som inte enkelt kan ”knäckas” av annan och att inte avslöja lösenordet för någon. Kunden förbinder sig vidare att förvara/bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än Kund.

5.2 Obehörigt utnyttjande

Om Kunden underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt punkt 5.1 ovan är Kunden alltid ansvarig för Debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder Kundens PayEx Lärosäteskonto.

Även om lösenord eller annan säkerhetsparameter har utformats enligt PayEx vid var tid gällande instruktioner, är Kunden ansvarig för Debitering som uppkommer till följd av att Kundens PayEx Lärosäteskonto använts obehörigen om Kunden

1. avslöjat lösenordet för annan,

2. genom grov oaktsamhet medverkat till att lösenordet kommit till annans kännedom, eller

3. haft anledning att anta att lösenord kommit till annans kännedom, om Kunden inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos PayEx och bytt lösenord eller vidtagit annan säkerhetsåtgärd enligt PayEx vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner.

Kunden ska snarast anmäla till PayEx kundtjänst, på ehandel@payex.com, om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information.

6. REKLAMATION AV TJÄNSTEN

En Kund som vill åberopa fel i Tjänsten ska underrätta PayEx inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller bort märka felet genom att sända ett e-postmeddelande till ehandel@payex.com. Gör Kunden inte det, går rätten att åberopa felet förlorad. Reklamationen ska ange hur felet yttrat sig.

Om Kunden vill anmärka på redovisad Debitering ska Kunden meddela PayEx utan oskäligt dröjsmål. Kunden ska även meddela PayEx om redovisning uteblir trots att Debitering genomförts.

För anmärkning mot redovisad Debitering hänförlig till något förhållande på Handlarens sida, se punkt 7.

7. FEL ELLER DRÖJSMÅL PÅ HANDLARENS SIDA

Avtal om inköp av vara/tjänst/innehåll ingås mellan Kund och Handlare. PayEx är inte part i sådant avtal. Om Kunden vill reklamera Handlarens prestation eller om vara/tjänst/innehåll Debiterats med högre belopp än vad som följer av avtal mellan Handlaren och Kunden, ska Kunden således vända sig till Handlaren.

8. AVGIFTER

Kund aktiverar PayEx Lärosäteskonto och utnyttjar Tjänsten utan kostnad, såvida något annat inte uttryckligen anges i Villkoren eller Avtalet.

Kunden ska själv bära kostnader för att utnyttja Tjänsten, t.ex. kostnader för internetuppkoppling och för telefoni gentemot teleoperatör.

Vid Debitering i en valuta som inte överensstämmer med tillgodohavande på Kundens PayEx Lärosäteskonto tillkommer avgift för valutaväxling enligt PayEx vid var tid tillämpade normer härför.

Kostnad eller fordran som må utgå debiteras löpande Kundens PayEx Lärosäteskonto. Vad som inte kunnat debiteras genom avräkning kan i stället faktureras. Betalning ska då erläggas senast på angiven förfallodag. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt i förekommande fall ersättning för skriftlig betalningspåminnelse.

9. KUNDENS ANSVAR

Kunden är skyldig att ersätta PayEx för alla belopp, t.ex. återbetalning av Debitering till tredje man, ersättningar och straffavgifter, som PayEx och/eller tredje man ådrar sig på grund av Kundens användning av Tjänsten och/eller handlande i strid med dessa villkor eller Avtalet, innefattande och utan begränsning ogiltig eller obehörig laddning av PayEx Lärosäteskontot och genomförande av Förbjudna Transaktioner. Detsamma gäller om Kundens PayEx Lärosäteskonto felaktigt har krediterats, oavsett anledning. PayEx har rätt att kvitta sin fordran mot Kundens tillgodohavande på PayEx Lärosäteskontot. Skulle medel till täckning av PayEx fordran enligt denna punkt helt eller delvis saknas, är Kunden skyldig att omedelbart reglera underskottet genom att göra en insättning på PayEx Lärosäteskontot. Ersättning enligt denna punkt hindrar inte PayEx att göra gällande rätt till skadestånd eller annan påföljd enligt lag. PayEx kan även på annat sätt driva in sin fordran, t.ex. via inkassobolag.

Om det från tid till annan enligt PayEx uppfattning skäligen kan misstänkas att en eller flera Debiteringar kan bli föremål för ersättning enligt föregående stycke, har PayEx rätt att begära kompletterande underlag från Kunden som styrker att sådan rätt inte föreligger. PayEx har rätt att under tiden hindra uttag från PayEx Lärosäteskontot.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

PayEx har ingen kontroll över Handlarens prestation och kan därför varken garantera att de varor/tjänster/innehåll som betalas genom Kundens PayEx Lärosäteskonto kommer att motsvara Kundens rimliga förväntningar eller att Handlaren kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtal mellan Kunden och Handlaren. PayEx kan vidare inte garantera att Tjänsten kommer att vara tillgänglig utan avbrott och Kunden är införstådd med att driften av PayEx system kan påverkas av ett antal faktorer utanför PayEx kontroll, t.ex. fel i det allmänna telefonnätet. Inte heller ansvarar PayEx för skada som orsakats av att Debitering av Kunds PayEx Lärosäteskonto avvisats eller av att Kunds PayEx Lärosäteskonto spärrats felaktigt om PayEx vid tiden för spärrningen hade skälig anledning att anta att åtgärden var befogad.

PayEx ansvarar, såvida inte grov vårdslöshet befinns föreligga, vare sig för direkt eller indirekt skada som må uppkomma i anledning av dessa villkor eller Avtalet. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga ska detta under alla förhållande vara begränsat till 1.500 SEK per kalenderår.

PayEx är fri från allt ansvar enligt dessa Villkor och/eller Avtalet om fullgörandet av ett eller flera av PayEx åtaganden hindras eller blir oskäligt betungande till följd av omständighet som PayEx inte kunnat råda över, såsom fel, brist eller dröjsmål i energiförsörjning, teleförbindelse, annan kommunikation, eldsvåda, krig, mobilisering, oförutsedd militärinkallelse, myndighetsbeslut, rekvisition, beslag, uppror, upplopp och arbetskonflikt. Förbehållet om arbetskonflikt gäller oavsett om PayEx själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Motsvarande gäller även för hinder i fullgörande som beror på leverantörs uteblivna leveranser vilka har sin grund i ovanstående omständigheter.

11. AVTALSTID, UPPSÄGNING, SPÄRRNING OCH AVSLUTANDE AV PAYEX LÄROSÄTESKONTO

11.1 Ikraftträdande

Avtalet träder i kraft när Kunden accepterar detsamma (se punkt 1)och löper tills vidare.

11.2 Kundens uppsägning

Kunden har rätt säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom att sända ett e-postmeddelande till ehandel@payex.com. När uppsägning kommit PayEx tillhanda ska PayEx utan oskäligt dröjsmål spärra och avsluta Kundens PayEx Lärosäteskonto.

11.3 PayEx uppsägning

PayEx har rätt att säga upp detta Avtal och/eller spärra PayEx Lärosäteskontot med omedelbar verkan, om

1. det kommer till PayEx kännedom eller PayEx annars har skälig anledning att anta att Kunden använder eller kommer att använda PayEx Lärosäteskontot i strid med dessa Villkor och/eller Avtalet och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift, exempelvis genom ogiltig eller otillåten laddning av sitt PayEx Lärosäteskonto, eller för att genomföra Förbjudna Transaktioner,

2. det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Kundens PayEx Lärosäteskonto kommer att missbrukas,

3. det finns skälig anledning att anta att identifieringen av Kunden inte är säkerställd, och/eller

4. det annars finns skälig anledning att anta att Kundens PayEx Lärosäteskonto har missbrukats eller kommer att missbrukas.

PayEx har rätt att säga upp detta Avtal till upphörande en månad efter det att uppsägning sänts per e-post till Kunden eller gjorts tillgänglig på Kundens PayEx Lärosäteskonto. PayEx Lärosäteskontot ska spärras vid Avtalets upphörande, om det inte redan spärrats med stöd av en eller fler av punkterna 1-4 ovan.

11.4 Att avsluta PayEx Lärosäteskonto

I samband med Avtalets upphörande ska Kunden avsluta sitt PayEx Lärosäteskonto genom att ta ut sitt tillgodohavande, som betalas ut efter avdrag för PayEx fordran på Kunden enligt punkt 8 och i förekommande fall punkt 9. Kunden kan inte avsluta sitt PayEx Lärosäteskonto för att undgå utredning på grund av misstänkt användning av Tjänsten i strid med dessa Villkor eller Avtalet, lag eller tredje mans, t.ex. kortutställares, vid var tid gällande föreskrifter.

Har Kunden inte avslutat sitt PayEx Lärosäteskonto vid Avtalets upphörande kommer PayEx att betala ut tillgodohavande, med avdrag för eventuella avgifter enligt punkt 8 och/eller i förekommande fall ersättning och straffavgifter enligt punkt 9, till Kunden, som är skyldig att tillhandahålla PayEx uppgift om utbetalningskonto.

11.5 Avtalets fortsatta giltighet i vissa fall

Sedan Avtalet upphört ska det alltjämt gälla i tillämpliga delar till dess parternas samtliga mellanhavanden med anledning av Avtalet är slutligt reglerade.

12. KUNDENS ÅNGERRÄTT ENLIGT DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN

Kunden har rätt frånträda Avtalet genom att skicka ett e-postmeddelande till ehandel@payex.com inom 14 dagar från den dag då Avtalet ingicks. Kunden är då bara betalningsskyldig för den del av Tjänsten som har utnyttjats fram till dess att PayEx mottog Kundens meddelande om att Avtalet frånträds.

13. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som behandlas om Kunden enligt Avtalet är PayEx Sverige AB.

Personuppgifter PayEx behandlar

Följande uppgifter kan behandlas: namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kundnummer samt kopia av id-handling.

Ändamål med behandlingen

PayEx behandlar personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund samt för att kunna fullgöra Avtalet.

Marknadsföring

Kundens personuppgifter kan komma att behandlas i marknadsföringssyfte, tex i syfte att kunna lämna information till Kunden (per brev, e-post eller på annat sätt) om vilka tjänster som erbjuds av PayEx eller någon av PayEx godkänd samarbetspartner. Kunden kan när som helst motsätta dig sådan behandling genom att sända ett e-postmeddelande till dpo@payex.com eller annan adress som PayEx anvisar.

Överföring av personuppgifter

Uppgifterna kan lämnas ut till personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifterna på uppdrag av PayEx. I dessa fall har PayEx ingått personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet och biträdet får inte behandla personuppgifterna för några andra ändamål än att leverera tjänsten till PayEx. Vidare kan personuppgifterna lämnas ut  till domstol eller myndighet som har rätt till uppgifterna enligt lag.

I vissa fall kan PayEx också komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom PayEx-koncernen eller till Swedbank.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen samt för att uppfylla PayEx legala förpliktelser (tex bokföringslagstiftningen).

Kundens rättigheter

Du har alltid rätt att inkomma med en begäran om registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter PayEx har registrerat om dig. Vänd dig i sådant fall till PayEx på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från PayEx (se även ovan under Marknadsföring) eller om du vill att PayEx ska rätta felaktiga uppgifter alternativt radera uppgifter. PayEx kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på behandling och lagring, som exempelvis bokföringsregler eller penningtvättsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel vid obetalda skulder.

PayEx har utsett ett Dataskyddsombud som du enklast når på dpo@payex.com. Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål avseende personuppgiftshanteringen.

Adress: PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby eller dpo@payex.com

För mer information om hur PayEx behandlar dina personuppgifter, se payex.se/dataskydd

14. MEDDELANDEN

Skriftliga meddelanden från PayEx till Kunden kommer att sändas per e-post eller brev till den e-postadress/gatuadress Kunden har registrerat i sitt PayEx Lärosäteskonto, eller publiceras på PayEx hemsida. Meddelande som på så sätt har sänts till Kunden eller publicerats ska anses ha kommit Kunden tillhanda senast påföljande dag eller, om meddelandet har sänts per brev, senast tre arbetsdagar efter avsändandet.

Meddelanden från Kunden till PayEx som har samband med Avtalet ska sändas via e-post till ehandel@payex.com.

Kunden är skyldig att hålla kontaktuppgifter, såsom e-postadress registrerad i PayEx Lärosäteskontot och i tillämpliga fall mobilnummer, uppdaterade.

15. ÖVERLÅTELSE

Kund får inte överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan utan PayEx skriftliga godkännande. PayEx har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan samtycke från Kunden.

16. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

PayEx har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i Villkoren. Om ändringen innebär en utökning av Kundens skyldigheter eller en inskränkning av Kundens rättigheter enligt Avtalet, ska Kunden underrättas om sådana ändringar och/eller tillägg senast fjorton (14) dagar före ikraftträdandet i enlighet med punkt 14 av Villkoren. Kund som inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har rätt att inom 14 dagar från underrättelse säga upp Avtalet på sätt som anges i punkt 11.2 av Villkoren.

17. LICENSVILLKOR

Kunden erhåller under avtalstiden en icke exklusiv nyttjanderätt till PayEx programprodukt som omfattas av Avtalet för eget bruk under de förutsättningar som anges i dessa Villkor. Kunden får inte hyra ut programprodukterna eller överlåta sin nyttjanderätt utan PayEx godkännande. Kunden är skyldig att följa PayEx instruktioner för implementering och användning. Skulle Kunden inte följa sådana instruktioner ska Kunden ersätta PayEx för all skada PayEx eller tredje man därigenom lider. Kunden har inte rätt att kopiera programprodukt eller programdokumentation eller ändra programprodukt. Kunden erhåller inte genom Avtalet någon annan rätt än som uttryckligen framgår av dessa Villkor och/eller Avtalet.

18. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Äganderätt, upphovsrätt och relaterade immateriella rättigheter till material som blir tillgängligt i samband med användning av Tjänsten tillkommer PayEx.

19. TVIST OCH LAGVAL

Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet eller dessa Villkor, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.