PayEx logo

Klagomål

Den som har ett klagomål på hur PayEx sköter sin verksamhet kan vända sig till PayEx och särskilt be att klagomålsansvarig ser på ärendet. Kommer sedan PayEx och Klaganden inte överens kan Klaganden vända sig till konsumentvägledare i sin kommun eller till konsumenternas bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se) för rådgivning. Vill Klaganden få tvist prövad kan han/hon vända sig till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller till domstol. PayEx tillsynsmyndighet Finansinspektionen nås på adress Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se).