PayEx logo

Kundkännedom

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

PayEx arbetar kontinuerligt med att upprätthålla bästa kvalité i vår verksamhet. En del i det arbetet är att tillse att vi uppfyller de regulatoriska krav som återfinns inom vår bransch. Ett sådant krav är penningtvättslagen (2017:630) som infördes (i nuvarande version) den 1 augusti 2017 i Sverige och som ska förhindra att bland andra kreditmarknadsbolag används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder.

Kundkännedom

Lagen säger att vi måste skaffa oss en god kännedom om dig som kund och vår affärsrelation, det vi kallar för kundkännedom. Det gör vi genom att ställa en rad olika frågor om ert företag och dess verksamhet.
Dessa frågor måste vi ställa till alla våra kunder, ny som gammal och oavsett storlek, utan undantag! Om du inte besvarar frågorna kommer detta i längden att leda till att du inte kommer kunna använda våra tjänster.
Vidare är vi även skyldiga att löpande se till att vår kundkännedom är aktuell. Vid behov av att uppdatera informationen kan vi därför behöva att du som kund besvarar våra frågor på nytt.

Vanliga frågor

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när man vidtar åtgärder i syfte att dölja eller omsätta tillgångar som kommer från enbrottslig handling. Genom olika transaktioner försöker man få illegala tillgångar att verka lagliga för att kunna redovisa dem öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattefusk, rån, stöld eller annan illegal verksamhet.

Finansiering av terrorism

Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism. För att banker och andra finansiella institut inte ska utnyttjas för finansiering av terrorism är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EUs sanktionslista. Vi bevakar officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till terroristaktiviteter och vidtar åtgärder för att förhindra finansieringen av terrorism.