PayEx logo

Dataskydd

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem, så att obehöriga inte kan komma åt dem och så att de är korrekta och bara behandlas för de ändamål för vilka uppgifterna samlats in, och rensas när de inte längre behöver bevaras med hänsyn till ändamålet, av säkerhetsskäl eller enligt annan lag.

Vi följer den integritetsskyddslagstiftning som finns i Norden, dvs svenska Personuppgiftslagen (1998:204), norska Personopplysningsloven (Lov 2000-04-14 nr 31), danska Persondataloven (Lov om behandling af personupplysninger 31-05-2000 nr 429) och finska Personuppgiftslagen (523/1999) och efter 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvar

Swedbank PayEx Holding AB ansvarar för behandling av personuppgifter som lämnas på koncernens webbadresser, PayEx.se, PayEx.no, PayEx.dk, PayEx.fi och PayEx.com. Swedbank PayEx Holding AB har organisationsnummer 556714-2798 och adress S:t Hansplan 1, SE-621 88 Visby.

Om du avtalar om köp av en vara eller tjänst från något bolag som tillhör PayEx-koncernen ansvarar det bolag som du köpt/varan tjänsten av för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar eller som samlas in på annat sätt i samband med avtalet. Du får mer information om behandlingen av personuppgifter i allmänna villkor och/eller andra dokument du får del av innan du tecknar avtalet.

Om du köper en finansiell tjänst av PayEx, till exempel öppnar ett sparkonto eller avtalar om en kredit är det alltid PayEx Sverige AB (556735-5671) som du köper tjänsten av och som är ansvarig för de uppgifter som behandlas i samband med avtalet.

Om du fått ett inkassokrav ansvarar det PayEx-bolag som har skickat inkassokravet för de personuppgifter som behandlas i inkassoärendet. Mer information om behandlingen finns på inkassokravet. De bolag inom PayEx-koncernen som kan vara inkassoombud är PayEx Sverige AB (556735-5671), PayEx Norge AS (979 315 503), PayEx Danmark A/S (70986914) och PayEx Suomi Oy (215 68 11-3). Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter som rör ett enskilt ärende inom PayEx-koncernen kan du vända dig till PayEx Kundservice på support.pc@payex.com. För allmänna frågor om behandlingen av personuppgifter, eller om du inte är nöjd med det svar du fått från Kundservice,  kan du kontakta PayEx Dataskyddsombud genom att skriva till dpo@payex.com alternativt PayEx Holding AB, att: Dataskyddsombudet, S:t Hansplan 1, SE-621 88 Visby. 

Så här behandlar vi dina uppgifter när du kontaktar vår kundservice via PayEx webb

När du kontaktar vår kundservice via PayEx webb kommer dina uppgifter att registreras på vår webb och i vår kunddatabas och användas för att hantera ditt ärende. Uppgifter som kan behandlas är:

  • Namn och adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Avi/Fakturanummer eller annat ärendenummer
  • Telefonnummer
  • Transaktions-ID
  • Annan Information som du lämnat vid kontakt med PayEx.

Så här behandlar vi dina uppgifter när du ingår ett avtal om köp av vara/tjänst med PayEx.

Uppgifter som du lämnar när du ingår ett avtal med PayEx behandlas för att PayEx ska kunna uppfylla avtalet med dig och tillvarata sin rätt enligt avtalet. Behandling sker också för att uppfylla säkerhetskrav (exempelvis tas säkerhetsbackuper på information i våra system) och för att uppfylla andra lagkrav; som krav på identifiering av kund enligt det finansiella regelverket och krav på kreditprövning enligt regler för konsumentkrediter, samt krav på dokumentation och arkivering enligt regler för bokföring. Uppgifterna kan också behandlas för analys och statistikändamål, samt om du inte skriftligen har motsatt dig det för marknadsföringsändamål.

Förutom att samla in personuppgifter från dig kan PayEx samla in uppgifter från andra, exempelvis från kreditupplysningsföretag, från Skatteverket (adressuppgifter) och i vissa fall information från samarbetspartners, kronofogdemyndighet eller annan myndighet.

Personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, ekonomisk information, uppgift om vara/tjänst som avtalet gäller, information om sända avier och krav, information om mottagna betalningar, samt information om kommunikation med anledning av avtalet.

Information om de personuppgifter som behandlas kan lämnas ut till dig, till underleverantör och eventuell samarbetspartner om det behövs för uppdraget/samarbetet. Personuppgifter kan också lämnas ut till kronofogdemyndighet eller domstol om det behövs för att PayEx skall kunna ta tillvara sin rätt enligt avtalet. Slutligen kan personuppgifter lämnas ut till Skattemyndighet, Polismyndighet eller annan om det krävs enligt lag.

Mer utförlig information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån de samlas in och till vem de kan ges ut ges i de allmänna villkor för avtalet som du får ta del av innan avtal tecknas.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina uppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna behandla ditt ärende/ fullfölja de avtal som du ingått med PayEx samt för att uppfylla lag.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos PayEx och att få uppgifter felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vilka personuppgifter PayEx behandlar om dig kan du skicka en undertecknad begäran om ett registerutdrag till PayEx Holding AB, att: Kundtjänst, S:t Hansplan 1, SE-621 88 Visby.

Lagring

PayEx lagrar personuppgifter på servrar som finns i EU-EES området.

Övrigt

Om policyn uppdateras blir den nya versionen tillämplig när den publiceras på

PayEx.se, PayEx.no, PayEx.dk, PayEx.fi och PayEx.com.