PayEx logo

PayEx Konto Tjänstevillkor

PayEx Konto, allmänna villkor, 2018-05-09

Vi har uppdaterat våra allmänna villkor beträffande vår behandling av personuppgifter med anledning av att dataskyddsförordningen (”GDPR”) snart träder i kraft. Ändringarna utgörs till stor del av att du som kund får mer och tydligare information angående hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt GDPR. Ändringarna träder i kraft den 25 maj 2018. För nya kunder kommer dessa att gälla direkt och för befintliga kunder kommer dessa villkor bli gällande från och med den 25 maj 2018.

För kännedom har sedan tidigare betalsätt för laddning av konto i SEK begränsas till kortbetalning och möjligheten att föra över pengar till andra användare upphörde 2017-12-01. Hanteringen av valutorna NOK, DKK, EUR, GBP och USD, samt möjligheten att betala hos anslutna handlare, med undantag för svenska universitet och högskolor, upphörde 2017-12-31.

1. AVTAL

Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) gäller för anslutning till PayEx Konto (”Tjänsten”) mellan PayEx Sverige AB (”PayEx”) och Kunden. Före anslutning till Tjänsten är Kunden skyldig att acceptera Avtalet. Samtidigt accepterar Kunden att följa PayEx vid var tid gällande riktlinjer för Tjänstens användning.  Kunden är införstådd med att Kundens utnyttjande av Tjänsten anses utgöra acceptans av Avtalet. För information om ändringar i Avtalet, se punkt 16.

2. DEFINITIONER

I detta Avtal används följande definierade termer i nedan angivna betydelser.

Debitering - Betalning för inköp eller överföring till annans PayEx Konto med tillgodohavande på Kundens PayEx Konto.

Förbjudna Transaktioner – Uppräkningen nedan är exempel på Förbjudna Transaktioner och Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten

(a) i strid med Avtalet (inkl. PayEx vid var tid gällande instruktioner),

(b) i strid med lag, föreskrift, regelverk eller annat avtal än detta Avtal,

(c) för näringsverksamhet, eller

(d) på ett sätt som (i andra fall än de som framgår av punkt (a), (b)och (c)) kan uppfattas som stötande, nedsättande, kränkande, hotfullt eller trakasserande.

Handlaren - Fysisk eller juridisk person som säljer varor/tjänster/innehåll på Internet eller i fysisk butik och som är ansluten till PayEx betalsystem.

PayEx Konto - Konto där Kunds fordran på PayEx noteras.

Kontrollbelopp - Det belopp PayEx från tid till annan kan välja att ange som maxgräns för tillåten Debitering.

Kund - Fysisk eller juridisk person som ingått avtal med PayEx om PayEx Konto.

Tjänsten – PayEx Konto med tilläggsfunktioner.

För definierade termer gäller, att bestämd form skall anses innefatta ordets obestämda form och vice versa, singular skall anses innefatta plural och vice versa, substantiv skall anses innefatta verb och vice versa, etc.

3. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN

Tjänsten innebär att Kunden kan utnyttja tillgodohavande på sitt PayEx Konto för inköp av varor/tjänster/innehåll hos Handlare som är anslutna till PayEx eller för överföring av medel till annan innehavare av PayEx Konto.

Varje Kund kan maximalt ha ett PayEx Konto. Maximalt tillgodohavande som kund kan ha på sitt PayEx Konto följer av PayEx vid var tid gällande beloppsbegränsning (f.n okt 2012, 10 000 SEK).

3.1 Anslutning till PayEx Konto

För att få ansluta sig till Tjänsten måste Kunden vara minst 18 år. Även Kunder under 18 år kan få tillgång till Tjänsten under förutsättning att vårdnadshavare lämnar skriftligt medgivande enligt PayEx instruktioner. Aktivering av PayEx Konto förutsätter bl a att Kunden identifierar sig enligt vid var tid gällande lagkrav för identifiering (som till exempel lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) och den rutin PayEx vid var tid tillämpar. PayEx kommer vid identifiering av Kund att kontrollera Kundens identitet mot externa register. Tjänsten får inte användas för att genomföra Förbjudna Transaktioner. Kunden garanterar att han/hon inte öppnar ett PayEx Konto för en oidentifierad huvudmans räkning eller till förmån för tredje man.

3.2 Laddning av PayEx Kontot

Kunden laddar PayEx Kontot genom kortbetalning.

Inbetalt belopp finns tillgängligt för Kunden när PayEx uppdaterat Kundens PayEx Konto efter avisering om genomförd betalning.

Kund har inte rätt till ränta på tillgodohavande på sitt PayEx Konto.

3.3 Insättningsgaranti

Insatta medel omfattas av Lag (1995:1571) om insättningsgaranti. För närvarande garanteras ersättning upp till 950 000 SEK för den sammanlagda behållning Kunden har på konton hos PayEx. Garantin gäller a) när Finansinspektionen genom ett beslut funnit att en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av PayEx enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och oförmågan att betala beror på PayEx finansiella situation och inte är tillfällig eller b) vid PayEx konkurs. Garantin betalas som huvudregel ut inom 20 arbetsdagar från Finansinspektionens beslut/konkursbeslutet.

Närmare information om insättningsgarantin kan fås på Riksgäldens hemsida www.insattningsgarantin.se.

4. DEBITERING AV PAYEX KONTO

4.1 Ansvar för Debiteringar

Kund är betalningsansvarig för alla Debiteringar som uppkommer genom användning av PayEx Kontot, jämte räntor och kostnader som påförts PayEx Kontot med stöd av dessa villkor, om ingenting annat uttryckligen framgår av Avtalet.

4.2 Risken för att kreditering av PayEx Konto går åter

Kreditering av Kundens PayEx Konto innebär inte automatiskt att Kunden får motsvarande fordran på PayEx. Skulle sådan kreditering visa sig vara ogiltig, oavsett anledning, är Kunden skyldig att till PayEx återbetala hela det krediterade beloppet (inkl eventuella avgifter). PayEx har rätt att avräkna beloppet från behållningen på Kundens PayEx Konto. Vad som inte kunnat avräknas kan i stället faktureras (jfr. punkt 8 nedan).

4.3 PayEx Direktbetalning/Checkout och PayEx Autopay (Internet)

Kunden godkänner Debitering av PayEx Kontot genom att ange korrekt användarnamn eller annan identifikationsparameter som PayEx tillämpar från tid till annan.

4.4 Täckning för Debitering och reglering av underskott

Kunden skall före godkännande av Debitering försäkra sig om att ett belopp motsvarande transaktionsvärdet finns tillgängligt på PayEx Kontot. Skulle Debitering sakna täckning på PayEx Kontot är Kunden skyldig att omedelbart reglera underskott genom att göra en insättning på PayEx Kontot.

4.5 Uttag från PayEx Kontot

Kunden kan begära att medel på PayEx Konto helt eller delvis återbetalas till Kunden genom överföring till av Kunden angivet bankkonto. Kunden debiteras en avgift på uttaget belopp enligt vid var tid gällande prislista. Avgiften dras direkt från det uttagna beloppet.

4.6  Abonnemang

En Handlare kan på uppdrag av Kunden för Kundens räkning ombesörja Debitering av Kundens PayEx Konto för varor/tjänster/innehåll som Handlaren tillhandahåller Kunden inom ramen för ett abonnemangsavtal mellan Handlaren och Kunden, under förutsättning att Kunden via sitt PayEx Konto lämnat Handlaren sitt samtycke. Kunden är införstådd med att PayEx inte har någon skyldighet att verifiera eller bekräfta det belopp som från tid till annan Debiteras Kundens PayEx Konto på grund av abonnemangsavtal mellan Kunden och Handlaren. Kunden är vidare införstådd med att Debiterade belopp kan variera i storlek. Kunden kan när som helst återkalla lämnat samtycke via tillämplig funktion i PayEx Kontot. Även om samtycke enligt denna punkt återkallas kan Kundens betalningsskyldighet enligt abonnemangsavtalet mellan Kunden och Handlaren kvarstå och Handlaren kan kräva betalning av Kunden på annat sätt än genom PayEx Konto.

4.7 PayEx rätt att avvisa Debitering

PayEx har rätt att på sakliga grunder avvisa av Kund godkänd Debitering, t ex om det finns anledning att anta att den skulle strida mot detta Avtal, gällande lag, författning eller annan föreskrift. PayEx skall utan oskäligt dröjsmål underrätta Kund om att Debitering avvisats.

4.8 Kontoutdrag

Varje Debitering redovisas på Kundens PayEx Konto. Kund som är inloggad på sitt PayEx Konto kan se sitt saldo. Kund som är ansluten till PayEx Mobil kan också se sitt saldo via sin mobiltelefon.

5. SÄKERHET

5.1 Förvaring av lösenord etc.

Kunden åtar sig att välja lösenord som inte enkelt kan ”knäckas” av annan och att inte avslöja lösenord för någon. Kunden förbinder sig vidare att bevara lösenord och/eller annan säkerhetsparameter på ett betryggande sätt, dvs. så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Lösenordet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än innehavaren.

5.2 Obehörigt utnyttjande

Om Kunden underlåter att följa säkerhetsinstruktionerna enligt punkt 5.1 ovan är Kunden alltid ansvarig för Debitering som uppkommer till följd av att annan obehörigen använder Kundens PayEx Konto.

Även om lösenord eller annan säkerhetsparameter har utformats enligt PayEx vid var tid gällande instruktioner, är Kunden ansvarig för Debitering som uppkommer till följd av att Kundens PayEx Konto använts obehörigen om Kunden

1. avslöjat lösenordet för annan,

2. genom grov oaktsamhet medverkat till att lösenordet kommit till annans kännedom, eller

3. haft anledning att anta att lösenord kommit till annans kännedom, om Kunden inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos PayEx och bytt lösenord eller vidtagit annan säkerhetsåtgärd enligt PayEx vid var tid gällande säkerhetsinstruktioner.

Kunden skall snarast anmäla till PayEx kundtjänst, på ehandel@payex.com, om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om lösenord och/eller motsvarande information.

6. REKLAMATION AV TJÄNSTEN

En Kund som vill åberopa fel i Tjänsten skall underrätta PayEx inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller bort märka felet genom att sända ett e-postmeddelande till ehandel@payex.com. Gör Kunden inte det, går rätten att åberopa felet förlorad. Reklamationen skall ange hur felet yttrar sig.

Om Kunden vill anmärka på redovisad Debitering skall Kunden meddela PayEx utan oskäligt dröjsmål. Kunden skall även meddela PayEx om redovisning uteblir trots att Debitering genomförts.

För anmärkning mot redovisad Debitering hänförlig till något förhållande på Handlarens sida, se punkt 7.

7. FEL ELLER DRÖJSMÅL PÅ HANDLARENS SIDA

Avtal om inköp av vara/tjänst/innehåll ingås mellan Kund och Handlare. PayEx är inte part i sådant avtal. Om Kunden vill reklamera Handlarens prestation eller om vara/tjänst/innehåll Debiterats med högre belopp än vad som följer av avtal mellan Handlaren och Kunden, skall Kunden således vända sig till Handlaren.

8. AVGIFTER

Kund aktiverar PayEx Konto och utnyttjar Tjänsten utan kostnad, såvida något annat inte uttryckligen anges i Avtalet.

Kunden skall själv bära kostnader för att utnyttja Tjänsten, t ex kostnader för Internetuppkoppling och för telefoni gentemot teleoperatör.

Vid Debitering i en valuta som inte överensstämmer med tillgodohavande på Kundens PayEx Konto tillkommer avgift för valutaväxling enligt PayEx vid var tid tillämpade normer härför.

Vid uttag från PayEx Konto utgår en administrativ avgift per uttag enligt vid var tid gällande prislista (www.payex.se/privat/payex.konto/prislista/uttag). Avgiften dras från uttaget belopp.

Avgift, kostnad eller fordran som må utgå debiteras löpande Kundens PayEx Konto. Vad som inte kunnat debiteras genom avräkning kan i stället faktureras. Betalning skall då erläggas senast på angiven förfallodag. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt i förekommande fall ersättning för skriftlig betalningspåminnelse.

9. KUNDENS ANSVAR

Kunden är skyldig att ersätta PayEx för alla belopp, t ex återbetalning av Debitering till tredje man, ersättningar och straffavgifter, som PayEx och/eller tredje man ådrar sig på grund av Kundens användning av Tjänsten och/eller handlande i strid med detta Avtal, innefattande och utan begränsning ogiltig eller obehörig laddning av PayEx Kontot och genomförande av Förbjudna Transaktioner. Detsamma gäller om Kundens PayEx Konto felaktigt har krediterats, oavsett anledning. PayEx har rätt att kvitta sådan fordran mot Kundens tillgodohavande på PayEx Kontot. Skulle medel till täckning av PayEx fordran enligt denna punkt helt eller delvis saknas, är Kunden skyldig att omedelbart reglera underskottet genom att göra en insättning på PayEx Kontot. Ersättning enligt denna punkt hindrar inte PayEx att göra gällande rätt till skadestånd eller annan påföljd enligt lag. PayEx kan även på annat sätt driva in sin fordran, t ex via inkassobolag.

Om det från tid till annan enligt PayEx uppfattning skäligen kan misstänkas att en eller flera Debiteringar kan bli föremål för ersättning enligt föregående stycke, har PayEx rätt att begära kompletterande underlag från Kunden som styrker att sådan rätt inte föreligger. PayEx har rätt att under tiden hindra uttag från PayEx Kontot.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

PayEx har ingen kontroll över Handlarens prestation och kan därför varken garantera att de varor/tjänster/innehåll som betalas genom Kundens PayEx Konto kommer att motsvara Kundens rimliga förväntningar eller att Handlaren kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtal mellan Kunden och Handlaren. PayEx kan vidare inte garantera att Tjänsten kommer att vara tillgänglig utan avbrott och Kunden är införstådd med att driften av PayEx system kan påverkas av ett antal faktorer utanför PayEx kontroll, t ex fel i det allmänna telefonnätet. Inte heller ansvarar PayEx för skada som orsakats av att Debitering av Kunds PayEx Konto avvisats eller av att Kunds PayEx Konto spärrats felaktigt om PayEx vid tiden för spärrningen hade skälig anledning att anta att åtgärden var befogad.

PayEx ansvarar, såvida inte grov vårdslöshet befinns föreligga, vare sig för direkt eller indirekt skada som må uppkomma i anledning av detta Avtal. För det fall ansvar skulle befinnas föreligga skall detta under alla förhållande vara begränsat till 1.500 SEK per kalenderår.

PayEx är fri från allt ansvar enligt detta Avtal om fullgörandet av ett eller flera åtaganden hindras eller blir oskäligt betungande till följd av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom fel, brist eller dröjsmål i energiförsörjning, teleförbindelse, annan kommunikation, eldsvåda, krig, mobilisering, oförutsedd militärinkallelse, myndighetsbeslut, rekvisition, beslag, uppror, upplopp och arbetskonflikt. Förbehållet om arbetskonflikt gäller oavsett om PayEx själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Motsvarande gäller även för hinder i fullgörande som beror på leverantörs uteblivna leveranser vilka har sin grund i ovanstående omständigheter.

11. AVTALSTID, UPPSÄGNING, SPÄRRNING OCH AVSLUTANDE AV PAYEX KONTO

11.1 Ikraftträdande

Avtalet träder i kraft när Kunden accepterar detsamma (se punkt 1)och löper tills vidare.

11.2 Kundens uppsägning

Kunden har rätt säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom att sända ett e-postmeddelande till ehandel@payex.com. När uppsägning kommit PayEx tillhanda skall PayEx utan oskäligt dröjsmål spärra PayEx Kontot.

11.3 PayEx uppsägning

PayEx har rätt att säga upp detta Avtal och/eller spärra PayEx Kontot med omedelbar verkan, om

1. det kommer till PayEx kännedom eller PayEx annars har skälig anledning att anta att Kunden använder eller kommer att använda PayEx Kontot i strid med detta Avtal och/eller gällande lag, författning eller annan föreskrift, exempelvis genom ogiltig eller otillåten laddning av sitt PayEx Konto, eller för att genomföra Förbjudna Transaktioner,

2. det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Kundens PayEx Konto kommer att missbrukas,

3. det finns skälig anledning att anta att identifieringen av Kunden inte är säkerställd, och/eller

4. det annars finns skälig anledning att anta att Kundens PayEx Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas.

PayEx har rätt att säga upp detta Avtal till upphörande en månad efter det att uppsägning sänts per e-post till Kunden eller gjorts tillgänglig på Kundens PayEx Konto. PayEx Kontot skall spärras vid Avtalets upphörande, om det inte redan spärrats med stöd av en eller fler av punkterna 1-4 ovan.

11.4 Att avsluta PayEx Konto

I samband med Avtalets upphörande skall Kunden avsluta sitt PayEx Konto genom att ta ut sitt tillgodohavande, som betalas ut efter avdrag för PayEx fordran på Kunden enligt punkt 8 och i förekommande fall punkt 9. Kunden kan inte avsluta sitt PayEx Konto för att undgå utredning på grund av misstänkt användning av Tjänsten i strid med detta Avtal, lag eller tredje mans, t ex kortutställares, vid var tid gällande föreskrifter.

Har Kunden inte avslutat sitt PayEx Konto vid Avtalets upphörande kommer PayEx att betala ut tillgodohavande, med avdrag för eventuella avgifter enligt punkt 8 och/eller i förekommande fall ersättning och straffavgifter enligt punkt 9, till Kunden, som är skyldig att tillhandahålla PayEx uppgift om utbetalningskonto.

11.5 Avtalets fortsatta giltighet i vissa fall

Sedan Avtalet upphört skall det alltjämt gälla i tillämpliga delar till dess parternas samtliga mellanhavanden med anledning av Avtalet är slutligt reglerade.

12. KUNDENS ÅNGERRÄTT ENLIGT DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN

Kunden har rätt frånträda detta Avtal genom att skicka ett e-postmeddelande till ehandel@payex.com inom 14 dagar från den dag då Avtalet ingicks. Kunden är då bara betalningsskyldig för den del av Tjänsten som har utnyttjats fram till dess att PayEx mottog Kundens meddelande om att Avtalet frånträds.

13. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som behandlas om Kunden enligt detta Avtal är PayEx Sverige AB.

Personuppgifter PayEx behandlar

Följande uppgifter kan behandlas: namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kundnummer samt kopia av id-handling.

Ändamål med behandlingen

PayEx behandlar personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund samt för att kunna fullgöra detta Avtal.

Marknadsföring

Kundens personuppgifter kan komma att behandlas i marknadsföringssyfte, tex i syfte att kunna lämna information till Kunden (per brev, e-post eller på annat sätt) om vilka tjänster som erbjuds av PayEx eller någon av PayEx godkänd samarbetspartner. Kunden kan när som helst motsätta dig sådan behandling genom att sända ett e-postmeddelande till dpo@payex.com eller annan adress som PayEx anvisar.

Överföring av personuppgifter

Uppgifterna kan lämnas ut till personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifterna på uppdrag av PayEx. I dessa fall har PayEx ingått personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet och biträdet får inte behandla personuppgifterna för några andra ändamål än att leverera tjänsten till PayEx. Vidare kan personuppgifterna lämnas ut  till domstol eller myndighet som har rätt till uppgifterna enligt lag.

I vissa fall kan PayEx också komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom PayEx-koncernen eller till Swedbank.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen samt för att uppfylla PayEx legala förpliktelser (tex bokföringslagstiftningen).

Kundens rättigheter

Kunden har alltid rätt att inkomma med en begäran om registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter PayEx har registrerat om dig. Vänd dig i sådant fall till PayEx på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från PayEx (se även ovan under Marknadsföring) eller om du vill att PayEx ska rätta felaktiga uppgifter alternativt radera uppgifter. PayEx kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på behandling och lagring, som exempelvis bokföringsregler eller penningtvättsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel vid obetalda skulder.

PayEx har utsett ett Dataskyddsombud som du enklast når på dpo@payex.com. Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål avseende personuppgiftshanteringen.

Adress: PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby eller dpo@payex.com

För mer information om hur PayEx behandlar dina personuppgifter, se payex.se/dataskydd

14. MEDDELANDEN

Skriftliga meddelanden från PayEx till Kunden kommer att sändas per e-post eller brev till den e-postadress/gatuadress Kunden har registrerat i sitt PayEx Konto, eller publiceras på PayEx hemsida. Meddelande som på så sätt har sänts till Kunden eller publicerats skall anses ha kommit Kunden tillhanda senast påföljande dag eller, om meddelandet har sänts per brev, senast tre arbetsdagar efter avsändandet.

Meddelanden från Kunden till PayEx som har samband med Avtalet skall sändas via e-post till ehandel@payex.com.

Kunden är skyldig att hålla kontaktuppgifter, såsom e-postadress registrerad i PayEx Kontot och i tillämpliga fall mobilnummer (jfr. punkt 3.1.2), uppdaterade.

15. ÖVERLÅTELSE

Kund äger inte överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till annan utan PayEx skriftliga godkännande. PayEx har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan part utan samtycke från Kunden.

16. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

PayEx har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar i detta Avtal. Om ändringen innebär en utökning av Kundens skyldigheter eller en inskränkning av Kundens rättigheter enligt Avtalet, skall Kunden underrättas om sådana ändringar och/eller tillägg senast fjorton (14) dagar före ikraftträdandet i enlighet med punkt 14. Kund som inte accepterar aviserade ändringar eller tillägg har rätt att inom 14 dagar från underrättelse säga upp detta avtal på sätt som anges i punkt 11.2.

17. LICENSVILLKOR

Kunden erhåller under avtalstiden en icke exklusiv nyttjanderätt till PayEx programprodukt som omfattas av detta avtal för eget bruk på de villkor som anges i Avtalet. Kunden får inte hyra ut programprodukterna eller vidareöverlåta sin nyttjanderätt utan PayEx godkännande. Kunden är skyldig att följa PayEx instruktioner för implementering och användning. Skulle Kunden inte följa sådana instruktioner skall Kunden ersätta PayEx för all skada Kunden, PayEx eller tredje man därigenom lider. Kunden har inte rätt att kopiera programprodukt eller programdokumentation eller ändra programprodukt. Kunden erhåller inte genom Avtalet någon annan rätt än som uttryckligen framgår av detta avtal.

18. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Äganderätt, upphovsrätt och relaterade immateriella rättigheter till material som blir tillgängligt i samband med användning av Tjänsten tillkommer PayEx.

19. TVIST OCH LAGVAL

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta Avtal, skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.